De waterput die is gevonden in de opgraving aan de Gestelsestraat. (Foto: Waalres Erfgoed)
De waterput die is gevonden in de opgraving aan de Gestelsestraat. (Foto: Waalres Erfgoed) Waalres Erfgoed

Waalres Erfgoed: werkgroep archeologie

Algemeen 197 keer gelezen

WAALRE - In het vorige artikel van de werkgroep archeologie ging het over de Gestelsestraat 13a, de locatie Ligtvoet. De werkgroep presenteert een gedeelte van de resultaten van het onderzoek.

Er zijn verdeeld over de werkputten 212 sporen aangeduid. Het gaat hierbij om (paal)kuilen, muurwerk, uitbraaksleuven, waterputten, waterkuilen, greppels, karrensporen en grondverbeteringssporen.
Zowel in het uiterste zuiden als in het uiterste noorden zijn enkele muurresten gevonden. Deze bestaan uit enkele muren opgetrokken uit oranje matig harde baksteen met harde kalkmortel. De meeste zijn twee stenen breed, gemetseld in wildverband, waarbij enkele hoeken koud op elkaar staan. Het gaat alleen om fundamenten. Voorlopige datering is in de Nieuwe tijd te plaatsen gezien het formaat baksteen.

De waterputten vormen een groot deel van de sporen, het gaat om 5 waterputten en 2 waterkuilen. De waterputten zijn op één na opgebouwd uit een ingraafkuil met onderin een wagenwiel waarbij de spaken verwijderd zijn. Hierop zijn plaggen gestapeld als beschoeiing van de put. Deze kunnen net als de greppel uit de Laatste fase van de Middeleeuwen stammen. Er is één waterput waar dit niet is gedaan; een bakstenen put die is ingegraven en geplaatst op een houten plankier speciaal hiervoor vervaardigd. Hierop is de beschoeiing van stenen gemetseld. Deze put lijkt tot vrij laat nog in gebruik te zijn geweest aangezien er een gresbuis naar toe liep. Later is de put dichtgemetseld met een gewelfde top. 

De waterkuilen wijken een beetje af van de putten door het ontbreken van beschoeiing. Opvallende vondsten zijn een mes en een lepel. De datering loopt daarmee uiteen van de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe tijd. De bakstenen put is sowieso wat jonger. 

Er loopt één forse greppel dwars door het plangebied, Onderin zijn scherven glas en aardewerk met gele slibversiering gevonden uit de periode Late Middeleeuwen/vroege Nieuwe tijd. Er zijn enkele mogelijke karresporen gevonden in het zuiden van het plangebied, deze lopen globaal parallel aan de Akkerstraat. Hier kan van een datering weinig gezegd worden. De bewoning heeft zich later geconcentreerd aan de noord en zuidzijde (tegen de akkerstraat) aan. Hier zijn stenen funderingen gevonden. 

In het Noorden is een lang lint van diverse waterputten gevonden. Deze liggen allemaal op een oostwestlijn en hebben eenzelfde opbouw. Er zijn twee mogelijke verklaringen: Het zou kunnen dat dit een centrale plek was waar meerdere waterputten gelijktijdig, of direct aansluitend zijn aangelegd als centrale watervoorziening. Een andere optie is dat er een centrale as was (mogelijk de Akkerstraat) waarop meerdere huizen waren met lange erven waar achterop een waterput aanwezig was.

Een pengatverbinging van een wagenwiel. (Foto: Waalres Erfgoed)

Uit de krant

Uit de krant