Stuwen geplaatst in project Keersop


<p>Stuw in nieuwe watergang Keersop.&nbsp;</p>

Stuw in nieuwe watergang Keersop. 

(Foto: )

Stuwen geplaatst in project Keersop

Elke druppel telt, ook in de omgeving van de Keersop bij Dommelen. In het projectgebied van de Keersopperbeemden, het gebied tussen de Loonderweg en Loverensedijk, heeft Waterschap De Dommel drie stuwen geplaatst om water langer vast te houden in tijden van droogte. De locatie en plaatsing van de stuwen is in overleg met de aanliggende perceeleigenaren, drie agrariërs, gegaan.

REGIO - In het gebied rond de nieuwe provinciale weg N69 moet ook de waterhuishouding en ontwatering goed geregeld zijn. Dat ligt vast in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe verbindingsweg. Daarom is er naast de nieuwe N69 een nieuwe watergang gemaakt.

In tijden van droogte wil je in het gebied het water langer vast kunnen houden. Agrariërs uit de omgeving zijn daarom hierbij betrokken. Zij hebben een heel goed beeld van de beste locaties voor het plaatsen van de stuwen die, bij droogte, het water vast kunnen houden.

In overleg bepaald

“In gesprek met de drie agrarische ondernemers hebben zij eerst op een kaart ingetekend waar zij de stuw graag zouden willen hebben”, geeft Marnix Verboord, omgevingsmanager van beekherstel Keersop, aan. “Dit is daarna getoetst door onze hydroloog. Vervolgens is hiervoor een microprojectplan gemaakt. Na het doorlopen van de officiële procedures konden we aan de slag”, aldus Verboord. “In oktober sloegen we met de agrariërs een piketpaaltje op de plek waar de stuw moet komen. In november zijn de stuwen geplaatst. Echt een mooi voorbeeld van samenwerken met de streek om droogte aan te pakken”.

Project beekherstel Keersop

De Keersop voldoet nu niet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 doelen. Om te kunnen voldoen aan die opgaves, moeten er inrichtingsmaatregelen worden genomen. In de jaren ‘70, toen veel beken in Brabant recht zijn getrokken om zo snel mogelijk water af te voeren, is de Keersop redelijk ongemoeid gelaten.

Maar voor de delen die wel recht zijn getrokken in de Keersop, geldt dat deze weer natuurlijker gemaakt gaan worden. Zo neemt de stroomsnelheid op stukken toe, wat goed is voor onder meer de beekprik.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. Naast de doelen van de N2000, wordt ook gekeken naar de inrichting en realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en speelt het actieplan Leven de Dommel een belangrijke rol. Daarbij wordt gekeken naar het invulling geven van maatregelen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Voor zowel de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te veel en niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en oppervlaktewater.

De Keersop

Voor de Keersop betekent dit bijvoorbeeld het herstel van Natte Natuurparels, het tegengaan van verdroging en samen met de landbouw kijken naar verbeteringen in de waterhuishouding. Naast deze water- en natuuropgaven gaat het waterschap samen met de gebiedspartners ook aan de slag met de Gebiedsimpuls N69. Die is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Daarbij gaat het om investeringen in landbouw, landschap, natuur, recreatie en water. Het project Keersop is opgedeeld in drie deeltrajecten:

1. Keersopperbeemden (het gebied tussen de Keersop/Loonderweg en Loverensedijk)

2. Keersop Midden (het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk)

3. Kromhurken (het gebied tussen de Vlieterdijk en Bredasedijk).

De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Ter hoogte van Westerhoven stroomt de Beekloop in de Keersop.

Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap::

www.dommel.nl/keersop

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden